Algemene Voorwaarden Diensten

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of adviezen, opdrachten, trainingen en diensten van Paard Gedrag Welzijn. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.PaardGedragWelzijn.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;

1.2. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Paard Gedrag Welzijn en de wederpartij kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Paard Gedrag Welzijn;

1.3. De gedrag- en beroepsregels van Paard Gedrag Welzijn maken deel uit van deze voorwaarden. Paard Gedrag Welzijn staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar losse (gast)lessen en trainingssessies, en -trajecten, clinics, lezingen, webinars en artikelen en is gekwalificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Paard Gedrag Welzijn constant te respecteren;

Artikel 2. Aanbiedingen/Offerte

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Paard Gedrag Welzijn de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend, maar er wel een datum is overeengekomen voor een afspraak, gaat Paard Gedrag Welzijn ervan uit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2.2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Paard Gedrag Welzijn desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits de herroeping geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;

2.3. Aanbiedingen/offertes kunnen schriftelijk (of langs elektronische weg) worden aanvaard. Paard Gedrag Welzijn is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan;

2.4. In prijsbladen of op internet vermelde hoeveelheden, uren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Paard Gedrag Welzijn niet;

2.5. Paard Gedrag Welzijn stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project-gerelateerde zaken. Paard Gedrag Welzijn bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter deze uren zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);

2.6. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

  1. Op basis van een vast bedrag (fee): Het verrichten van een dienst tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
  2. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

Artikel 3. Geheimhouding

3.1. Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

3.2. Paard Gedrag Welzijn zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan Paard Gedrag Welzijn tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, of tenzij Paard Gedrag Welzijn daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;

3.3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Paard Gedrag Welzijnen de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd;

Artikel 4. Overeenkomst

4.1. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit inhoud, de aard of strekking iets anderszins voortvloeit of wanneer partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;

4.2. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om bepaalde sessies te wijzigen, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Indien deze wijziging financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Paard Gedrag Welzijn de wederpartij hierover van tevoren inlichten;

4.3. Een paardengedragstraining of trainingssessie met eigen paard wordt op een door de wederpartij of – indien overeengekomen – een door Paard Gedrag Welzijn aan te geven locatie gegeven. Mocht deze locatie bij slecht weer geen mogelijkheden bieden om de training of les naar een overdekte ruimte te verplaatsen, dan wordt een andere datum overeengekomen;

Artikel 4a. Herroepingsrecht en Retour zenden

4a.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat een fysiek product (trainingsmaterialen) tijdens een training aan de wederpartij is geleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;

4a.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij via e-mail (fleur@paardgedragwelzijn.nl) met reden voor retour voor herroeping Paard Gedrag Welzijn op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;

4a.3. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met onverbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Paard Gedrag Welzijn aanbiedt, dan draagt Paard Gedrag Welzijn zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;

4a.4. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

4a.5. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Paard Gedrag Welzijn ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Paard Gedrag Welzijn ten gevolge van de annulering geleden schade;

4a.6. Op maat gemaakte of speciale bestellingen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen;

4a.7. Annuleren van een speciale bestelling via de webwinkel is niet mogelijk;

4a.8. Annuleren van een digitaal product via de webwinkel is niet mogelijk nadat dit verstuurd is aan wederpartij;

Artikel 4b Herroepingsrecht (Annulering) Inschrijving les, training, consult, cursus, workshop, clinic,opleiding van 3 uur of meer

4b.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat zij zich heeft ingeschreven voor een training, les, workshop, clinic, lezing, cursus of opleiding die qua duur wordt geraamd op in totaal 3 uur of meer. Hierbij kan het gaan om een les, trainingssessie en/of reeks daarvan, (reeks) gedragstrainingen, (reeks) consulten, een eendaags programma/cursus/workshop/clinic/opleiding, een meerdaags(e) programma/cursus/workshop/clinic/opleiding of een lezing die via de website van Paard Gedrag Welzijn(www.PaardGedragWelzijn.nl), of via e-mail is besteld. Na het verstrijken van deze 14 dagen is de inschrijving definitief;

4b.2. Annulering voordat de les/training/consult/cursus/workshop/clinic/lezing is begonnen, geschiedt door middel van een e-mailbericht aan fleur@paardgedragwelzijn.nl;

4b.3. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursus/workshop/clinic/lezing/consult is wederpartij 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

4b.4. Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de cursus/workshop/clinic/lezing/consult is wederpartij 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

4b.5. Bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de cursus/workshop/clinic/lezing/consult is wederpartij 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,- ;

4b.6. Bij annulering korter dan één week voor aanvang van de cursus/workshop/clinic/lezing/consult is wederpartij 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,- ;

4b.7. Afwezigheid van een deelnemer tijdens een les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte, blessure of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;

4b.8. Wanneer door Paard Gedrag Welzijn een les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing wordt verzorgd en een deelnemer verhinderd is om deel te nemen aan een les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk 1 week voor aanvang van de les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing door middel van een e-mailbericht aan fleur@paardgedragwelzijn.nl wordt aangemeld bij Paard Gedrag Welzijn. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;

4b.9. In geval de wederpartij, dan wel door de wederpartij aangewezen deelnemer, na het startmoment de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling;

4b.10. Een verhinderde deelnemer kan tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing op een andere datum (indien mogelijk). Bij overboeking worden administratiekosten in rekening gebracht;

4b.11. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake les/training/consult/cursus/workshop/clinic/lezing waarin meerdere data zijn opgenomen geldt als datum van aanvang van de les/training/consult/cursus/workshop/clinic/lezing de eerste datum na het afsluiten van de overeenkomst;

Artikel 4c Herroepingsrecht (Annulering) Inschrijving les, training, consult, cursus, workshop, clinic,opleiding van minder dan 3 uur

4c.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat zij zich heeft ingeschreven voor een training, les, workshop, clinic, lezing, of cursus die qua duur wordt geraamd op in totaal minder dan 3 uur. Hierbij kan het gaan om een les, gedragstraining, consult, cursus, workshop, clinic of lezing die via de webshop, het aanmeldingsformulier op een van de website van Paard Gedrag Welzijn(www.paardgedragwelzijn.nl) of via e-mail is besteld. Na het verstrijken van deze 14 dagen is de inschrijving definitief;

4c.2. Annulering voordat de les/training/consult/cursus/workshop/clinic/lezing is begonnen, geschiedt door middel van een e-mailbericht aan fleur@paardgedragwelzijn.nl, een SMS, WhatsApp-bericht, en/of telefonisch;

4c.3. Annulering tot 24 uur voor de afgesproken aanvangstijd is kosteloos;

4c.4. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de les/training/consult/cursus/workshop/clinic/lezing is wederpartij 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

4c.5. Indien de training, les, workshop, clinic, lezing, of cursus plaatsvindt op een door wederpartij gekozen locatie waar Paard Gedrag Welzijn voor moet reizen met auto, taxi, of OV en dit de enige locatie is die Paard Gedrag Welzijn die dag bezoekt, dan vervallen de reiskosten als wederpartij de annulering van de les/training/consult/cursus/workshop/clinic/lezing doorgeeft aan Paard Gedrag Welzijn voordat deze aan de reis begonnen is.

4c.6. Indien de training, les, workshop, clinic, lezing, of cursus plaatsvindt op een door wederpartij gekozen locatie waar Paard Gedrag Welzijn voor moet reizen met auto, taxi, of OV en dit de enige locatie is die Paard Gedrag Welzijn die dag bezoekt, dan is wederpartij 100% van de reiskosten verschuldigd als wederpartij de annulering van de les/training/consult/cursus/workshop/clinic/lezing doorgeeft aan Paard Gedrag Welzijnnadat deze aan de reis begonnen is.

4c.7. Indien de training, les, workshop, clinic, lezing, of cursus plaatsvindt op een door wederpartij gekozen locatie waar Paard Gedrag Welzijnvoor moet reizen met auto, taxi, of OV en dit een locatie is op een route waaraan Paard Gedrag Welzijn die dag nog een of meerdere locaties bezoekt, dan is wederpartij 100% van de reiskosten verschuldigd wanneer de annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de les/training/consult/cursus/workshop/clinic/lezing plaatsvindt.

4c.8. Afwezigheid van een deelnemer tijdens een les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte, blessure of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;

4c.9. Wanneer door Paard Gedrag Welzijn een les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing wordt verzorgd en een deelnemer verhinderd is om deel te nemen aan een les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing door middel van een e-mailbericht aan fleur@paardgedragwelzijn.nl én telefonisch wordt aangemeld bij Paard Gedrag Welzijn. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;

4c.10. In geval de wederpartij, dan wel door de wederpartij aangewezen deelnemer, na het startmoment de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling;

4c.11. Een verhinderde deelnemer kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde les, training, consult, programma, cursus, workshop, clinic of lezing op een andere datum (indien mogelijk). Bij overboeking kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht;

Artikel 5. Honorarium/Prijzen

5.1. Alle prijsopgaven en het honorarium welke Paard Gedrag Welzijn in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding / tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW;

5.2. Het honorarium van Paard Gedrag Welzijn is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;

5.3. Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt – voor zover mogelijk – vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door wederpartij geschetste feiten en omstandigheden;

5.4. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur (50%) zulks afhankelijk van de omvang van de opdracht en de bijbehorende aanloopkosten en enkel in overleg;

Artikel 6. Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur (50%) en enkel in overleg;

6.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

6.3. Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling van facturen, is Paard Gedrag Welzijn gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij;

6.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Paard Gedrag Welzijn alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;

6.5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;

Artikel 7. Levertijd, Levering, Risico

7.1. Termijnen in een traject gelden niet als fatale termijnen en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet-tijdig nakomen is Paard Gedrag Welzijn dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

7.2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Paard Gedrag Welzijn de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar – na afloop van de genoemde termijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;

7.3. De genoemde c.q. overeengekomen termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met een redelijke termijn wanneer:

  • er sprake is van vertraging in enige voor de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Paard Gedrag Welzijn kan worden toegerekend;
  • de wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Paard Gedrag Welzijn tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
  • de wederpartij Paard Gedrag Welzijn niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren (zie ook 8.4);

Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst

8.1. Paard Gedrag Welzijn zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Paard Gedrag Welzijn kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;

8.2. De wederpartij is verplicht alle veiligheidsinstructies van Paard Gedrag Welzijn op te volgen. In geval van een les, training of workshop waarin een of meerdere paarden worden ingezet, is wederpartij verplicht zorg te dragen voor passende kleding en schoeisel. In geval van een les, training, cursus, workshop of clinic waarin het gedrag van een paard wordt getraind, of wederpartij op een paard rijdt, is wederpartij naast passende kleding en schoeisel verplicht om een goedgekeurde helm of cap met kenmerk EN1384 te dragen. Bij niet nakoming van de veiligheidsinstructies is Paard Gedrag Welzijn niet aansprakelijk;

8.3. Paard Gedrag Welzijn is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Paard Gedrag Welzijn;

8.4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Paard Gedrag Welzijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Paard Gedrag Welzijn worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Paard Gedrag Welzijn zijn verstrekt, heeft Paard Gedrag Welzijn het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;

Artikel 9. Niet-Nakoming/Ontbinding /Opschorting

9.1. Paard Gedrag Welzijn is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Paard Gedrag Welzijn ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  • wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

9.2. Voorts is Paard Gedrag Welzijn bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Schade door toedoen van het paard bij zowel lessen als paardengedragstrainingen (inclusief consulten, reeksen, cursussen, programma’s, workshops en clinics) vallen onder de dekking van de verzekering van het bewuste paard;

10.2. Voor het overige; Paard Gedrag Welzijn is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Paard Gedrag Welzijn zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Paard Gedrag Welzijn is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door Paard Gedrag Welzijn namens wederpartij zijn ingeschakeld;

10.3. De aansprakelijkheid van Paard Gedrag Welzijn voor een beroepsfout waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de sessie. Wederpartij is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Paard Gedrag Welzijn van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap. Overige aansprakelijkheden zoals schade door toedoen van het paard, vallen onder de verzekering van het paard.

10.4. Wederpartij is gehouden Paard Gedrag Welzijn te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van Paard Gedrag Welzijn ten behoeve van wederpartij;

Een paard is een dier en het gedrag is onberekenbaar. Dit brengt risico’s met zich mee. De persoon die ermee werkt vanaf de grond, dan wel het berijdt is daarvan op de hoogte en aanvaardt hiermee de risico’s op letselschade die hij/zij kan oplopen.

10.5. Paard Gedrag Welzijn sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel tijdens een sessie of voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de wederpartij van door Paard Gedrag Welzijn verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Paard Gedrag Welzijn;

10.6. Paard Gedrag Welzijn is nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van eventuele vervolgschade;

Artikel 11. Overmacht

11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Paard Gedrag Welzijn geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Paard Gedrag Welzijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Paard Gedrag Welzijn worden daaronder begrepen;

11.3. Paard Gedrag Welzijn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Paard Gedrag Welzijn haar verplichtingen had moeten nakomen;

11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

11.5. Voor zover Paard Gedrag Welzijn ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Paard Gedrag Welzijn gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 12. Reclames/Garantie

12.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden (sessies) dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende sessie te worden gemeld aan Paard Gedrag Welzijn. Melden kan via de mail fleur@PaardGedragWelzijn.nl. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Paard Gedrag Welzijn zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Paard Gedrag Welzijn in staat is adequaat te reageren;

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Paard Gedrag Welzijn de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

12.3. Indien het alsnog verrichten van de sessie niet meer mogelijk of zinvol is, zal Paard Gedrag Welzijn te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

12.4. Reclame is niet mogelijk indien:

  • de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Paard Gedrag Welzijn;
  • wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Paard Gedrag Welzijn (zowel financieel of anderszins op aantal deelnemers geënte bijeenkomst) heeft voldaan;

12.5. Paard Gedrag Welzijn garandeert dat alle door Paard Gedrag Welzijn geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Paard Gedrag Welzijn garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

12.6. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Paard Gedrag Welzijn voor het overige in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 30 dagen na levering;

Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

Paard Gedrag Welzijn behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken, vervaardigde materialen en documenten voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Paard Gedrag Welzijn ter zake rechthebbende is;

Artikel 14. Partiële Nietigheid

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 15. Plaats van Nakoming, Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter

15.1. De vestigingsplaats van Paard Gedrag Welzijn is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Paard Gedrag Welzijn moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Paard Gedrag Welzijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Paard Gedrag Welzijn gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

Artikel 16. Wijziging, Uitleg en Vindplaats van de Voorwaarden

16.1. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.paardgedragwelzijn.nl

16.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

16.3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.